C-101 Juyo Chogi
Unsigned – NBTHK Juyo Token to Chogi SOLD
Length of cutting edge: 70.2 cm Date: 1300's

Click on picture for a more detailed look and description.

 

 

MS-177 Osafune Nariie
Unsigned NBTHK Juyo Token to Osafune Nariie $30,000
Length of cutting edge - 69.2 cm Date: 1300's

Click on picture for a more detailed look and description.

 

C-97 Ichimonji Nagamaki Naoshi

 

Unsigned – NBTHK to Den Yoshioka Ichimonji SOLD
Length of cutting edge: 43 cm 1300’s Late Kamakura period

Click on picture for a more detailed look and description.

 

Kat-104 Osaka Shinto -Sadanori
Signature – Kaga no Kami Sadanori NBTHK Hozon  $8,000
sadanori
Length of cutting edge – 45.5 cm  Date: Blade – 1600’s 

Click on picture for a more detailed look and description.

 

MS-198 Sekishu Sadatsuna
Unsigned – attributed to Sekishu Sadatsuna. SOLD
Sadatsuna
Length of cutting edge –26 7/8” 1300’s

Click on picture for a more detailed look and description.

 

Tan-119 Soshu Tanto in Shichi Go San Issaku Mount by Yasuda Masataka
Blade unsigned – Kanagu Signed Masataka (Kao $7,500
mastaka
Length of cutting edge –10.5 inches Koto Period Blade / Mountings Late Edo 

Click on picture for a more detailed look and description.

 

Tan-115 Kanetsune Tanto

Kanetsune – NBTHK Hozon Token $7,500

Length -29.5 cm

Date: 1500’s

Click on picture for a more detailed look and description.

 

C-68 Ga Masayoshi with Mount

Signed -Tsugaru no Ki Masayoshi /Bunsei kyu Nen Tsuki Hi

Certified NBTHK Hozon

$7,200

Length -1 Shaku 5 sun 4 Bu

Date: 1826

Click on picture for a more detailed look and description.

 

MS-152 Tenryushi Masataka Kikusui

Unsigned – NBTHK Hozon to Tenryushi Masataka

SOLD

Length -29” inches

Date: 1800’s

Click on picture for a more detailed look and description.

 

C-86 Sadamori Katana

Taira Sadamori $5,750

28 inches cutting edge length

Date: 1500's

Click on picture for a more detailed look and description

 

Kat-113 Yasusada Katana with Mount

Unsigned $5,500

29.5" cutting edge length

Date: 1600's

Click on picture for a more detailed look and description

 

Tan-1 Tegai Kanetoshi

Unsigned – NBTHK Hozon Token Tegai Kanetoshi $5,500
koshirae

24.15 cm  Uchizori

Date: 1400's

Click on picture for a more detailed look and description

 

P-101 Yari
Unsigned $4,500

Length of Cutting Edge - 50 cm

Date: 1500's

Click on picture for a more detailed look and description

 

KAT-108 Hizen Kunihiro

Signed – Hizen Ju Kunihiro – NTHK Kanteisho SOLD

Length of cutting edge –27.5 inches

Date: 1600's

Click on picture for a more detailed look and description

 

MS-197 Mutsu Kunimitsu

Mutsu Ju Kunimitsu / 1993 SOLD
Kunimitsu

29 ¼” cutting edge length. 1.24” wide at habakimoto

Date: 1993

Click on picture for a more detailed look and description

 

Kat-109 Higo Mounted Tanto

Unsigned $3,750
koshirae

25.9 cm

Date: early 1800's

Click on picture for a more detailed look and description